Strategia

Sijoittajat > Boreo sijoituskohteena > Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Strategia

Boreo on yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä pieniä ja keskisuuria yhtiöitä pitkällä aikavälillä.

Boreo on onnistunut strategiansa toteuttamisessa ja omistaja-arvon luomisessa vuosina 2020-2022. Tulevaisuudessa painopiste on kestävän pitkän aikavälin tuloskasvun luomisessa. Kirkastetun filosofiamme kulmakivien mukainen toiminta (the Boreo Way) ja ensisijaisen tavoitteen saavuttaminen vie meidät kohti Boreon laajempaa Kasva ja Kukoista -arvolupausta.

Fokus tuloskasvuun ja pääoman tuottoon

Korostaakseen omistaja-arvonluonnin keskeisimpiä tekijöitä Boreo päivitti 27.9.2022 pitkän aikavälin strategiset taloudelliset tavoitteensa seuraavasti:

  • Vähintään 15 % keskimääräinen vuotuinen operatiivisen liiketuloksen kasvu

  • Vähintään 15 % sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)

  • Nettovelka suhteessa operatiiviseen käyttökatteeseen välillä 2-3x

Yhtiön päivitetty osingonjakopolitiikka on maksaa vuosittain kasvavaa osakekohtaista osinkoa ottaen huomioon pääoman allokoinnin prioriteetit.

Edelliset taloudelliset tavoitteet

  • Keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvu strategiakaudella vähintään 20 %

  • Operatiivinen liikevoitto strategiakauden lopussa vähintään 8 %

  • Nettovelka/operatiivinen käyttökate 2-3x

The Boreo Way


Lue lisää strategiamme osa-alueista

Hajautettu organisaatio add

Konserni toimii hajautetussa organisaatiomallissa, joka edistää omistajuuden kulttuuria ja paikallista päätöksentekoa. Yhtiöt ja niiden paikallinen johto toimivat itsenäisesti konsernin asettamien taloudellisten ja ei-taloudellisten tavoitteiden puitteissa. Kullakin yhtiöllä on pitkän aikavälin strateginen suunnitelma, jolla vahvistetaan yhteinen näkemys yhtiöiden tulevasta kehityksestä ja luodaan perusta itsenäiselle paikalliselle toiminnalle. Konsernia ohjataan asettamalla tavoitteet keskeisille tulosmittareille sekä seuraamalla ja vertailemalla yrityksiä järjestelmällisesti kuukausittain, neljännesvuosittain ja vuosittain. Paikallisella johdolla on vapaus johtaa yhtiöitä kohti strategisia tavoitteita.

Boreo kiinnittää erityistä huomiota siihen, että työntekijöiden ja osakkeenomistajien edut ovat yhteneväiset. Vuoden 2023 lopussa avainhenkilöt omistivat noin 6 % konsernin osakepääomasta. Konsernin pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden mukaiset yritystason kannustimet ovat avainasemassa konsernin ohjausmallissa. Paikallisen johdon kannustimet perustuvat käyttöpääoman tuottoon (ROTWC, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitetaso vähintään 50 %) ja yrityskohtaisesti asetettuihin tuloskasvutavoitteisiin. Koska Boreon liiketoiminta on luonteeltaan pääomakevyttä, tuloskasvu ja operatiivisen tuoton kehitys ohjaavat konsernitason tuottoja. Jatkossa ja ottaen huomioon vastuullisuuteen liittyvien kysymysten kasvavan merkityksen, tavoitteilla johtamisen mallia täydennetään vastuullisuuteen liittyvillä keskeisillä mittareilla.

Yhtiöiden välinen vertailu ja parhaiden käytäntöjen jakaminen ovat Boreon keskeisiä prosesseja, joilla edistetään pitkän aikavälin suorituskykyä ja tervettä kilpailuhenkeä konsernissa. Konsernin avainhenkilöt kokoontuvat vuosittain seminaareihin ja työpajoihin, joissa keskitytään kokemusten jakamiseen ja toisilta oppimiseen.

Pääoman allokointi add

Boreon pääoman allokointi -ajattelu ja kriteerit määrittelevät Boreon omistamien yhtiöiden pitkän aikavälin taloudellisen profiilin keskeiset periaatteet, joiden mukaisesti yhtiöitä johdetaan, sekä prosessin ja periaatteet, joita käytetään pääoman allokoinnissa osakkeenomistajien arvon maksimoimiseksi.

Boreon pääoman allokointi -ajattelussa yritysostot ja orgaaniset investoinnit ovat yhtä tärkeitä, ja esimerkiksi raja-arvot yritysostoille ja orgaanisille investoinneille ovat samat. Korkeiden pitkän aikavälin tuottojen saavuttamisessa yritysostoilla on olennainen merkitys, sillä Boreon yritykset ovat usein pieniä, toimivat teollisuuden nicheillä ja ylimääräisen pääoman kohdentaminen tällaisiin yrityksiin on usein haastavaa. Näin ollen kohtuullisella arvostustasolla toteutetut yritysostot (keskimäärin 5x yritysarvo/käyttökate vuosina 10/2020-2023) ovat tärkeä pitkän aikavälin tuottojen lähde yhtiölle.

Boreon strategiset tavoitteet (vähintään 15 %:n keskimääräinen vuotuinen operatiivisen tuloksen kasvu, vähintään 15 %:n sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) ja velkaantuneisuus (nettovelka/operatiiviseen käyttökatteeseen tasolla 2-3x)) heijastavat konsernin keskittymistä tulokseen, kassavirtoihin, tuottoihin ja taloudelliseen vakauteen. Pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi Boreo ostaa yrityksiä, joilla on kyky tuottaa tuloskasvua ja korkeaa pääoman tuottoa. Boreo investoi niiden yhtiöiden kasvuun, jotka ylittävät 50 %:n käyttöpääoman tuoton, ja joilla on kyky kasvaa houkuttelevalla tuottoprofiililla. Lisäksi emoyhtiö ja liiketoiminta-alueet tukevat yrityksiä, jotka toimivat alle 50 % ROTWC-rajan, toteuttamaan lyhyen ja keskipitkän aikavälin muutos- ja uudelleenjärjestelyhankkeita. Tällaisissa tilanteissa toteutettaviin toimiin voi kuulua luopuminen matalan katteen liiketoiminnoista (kuten SANYn kaivinkoneiden liiketoiminnasta luopuminen Suomessa ja Ruotsissa vuonna 2023), mikä tarjoaa mahdollisuuden saavuttaa parempia tuottoja näihin toimintoihin sidotuilla resursseilla.

Investointimahdollisuuksien suuri määrä ja tavoitteiden raja-arvot ovat tärkeässä asemassa Boreon pyrkiessä saamaan parhaan mahdollisen tuoton uusiin hankkeisiin sijoitetulle pääomalle. Luodakseen laajan valikoiman investointimahdollisuuksia Boreo tekee yhteistyötä avainhenkilöidensä, laajemman organisaation ja ulkoisten sidosryhmiensä kanssa yritysostomahdollisuuksien kartoittamisessa ja sisäisten valmiuksien kehittämisessä. Mitä enemmän investointimahdollisuuksia Boreolla on, sitä parempi pääoman allokoinnin lopputulos on konsernitasolla.

Pitkä aikaväli add

Boreo pitää pitkän aikavälin lähestymistapaa keskeisenä osana arvolupaustaan pienten ja keskisuurten yritysten omistajana. Lähestymistapa, jossa arvostetaan yrittäjien pitkäjänteistä työtä, paikallistuntemusta ja kykyä tarkastella asioita pitkällä aikavälillä, on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka erottaa Boreon muista omistusmuodoista. Pitkän aikavälin omistajuus on yleisperiaate, joka vaikuttaa sekä yrityksen pitkän aikavälin strategisiin päätöksiin että päivittäiseen toimintaan.

Tutustu strategiaamme

Tunnusluvut

Tutustu taloudelliseen kehitykseemme

Ennusteet ja analyysit

Tutustu Inderesin ennusteisiin ja analyyseihin