Hallitus

Sijoittajat > Hallinnointi > Hallitus

Hallitus

Boreo Oyj:llä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan (ja tarvittaessa varapuheenjohtajan).

Yhtiön suurin osakkeenomistaja, joka edustaa yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, tekee hallituksen kokoonpanoehdotuksen. Vuoden 2024 alussa yhtiön hallituksessa oli kuusi jäsentä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.4.2024 hallitukseen päätettiin valita kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Simon Hallqvist, Ralf Holmlund, Jouni Grönroos, Camilla Grönholm, Noora Neilimo-Kontio ja uutena jäsenenä Jussi Vanhanen.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Varsinaisen yhtiökokouksen 17.4.2024 valitsemista hallituksen jäsenistä Camilla Grönholm, Jouni Grönroos, Ralf Holmlund, Noora Neilimo-Kontio ja Jussi Vanhanen ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen puheenjohtaja Simon Hallqvist on Preato Capital AB:n kautta yhtiön merkittävä osakkeenomistaja. Preato Capital AB:sta tuli yhtiön suurin omistaja 14.6.2019 tehdyllä osakekaupalla.

Hallituksen toiminta add

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen tehtävänä on hoitaa osakeyhtiölain mukaan hallitukselle kuuluvat tehtävät. Hallitus on laatinut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa on määritelty hallituksen pääasialliset tehtävät ja toimintatavat. Hallituksen työjärjestyksen mukaan hallituksen tehtäviin kuuluvat muun muassa seuraavat työtehtävät:

 • Yhtiön strategian ja pitkän aikavälin tavoitteiden vahvistaminen sekä tavoitteiden ja strategioiden toteutumisen seuranta

 • Strategisesti merkittävien suunnitelmien, yrityskauppojen ja investointien hyväksyminen

 • Taloudellisen raportoinnin valvonta ja arviointi

 • Taloudellisen suoriutumisen valvonta sekä taloudellisten raporttien käsittely ja hyväksyminen

 • Sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallinnan toimintaperiaatteiden laatimisen varmistaminen

 • Sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallinnan tehokkuuden valvonta ja arviointi

 • Tilintarkastajan valintaa koskevan ehdotuksen laatiminen, yhtiön tilintarkastuksen valvonta sekä tilintarkastajan suoriutumisen ja itsenäisyyden arviointi

Tarkempi kuvaus hallituksen työtehtävistä on kuvattu Hallituksen työjärjestyksessä (englanniksi)

Hallituksen valiokunnat add

Boreo Oyj:n hallitus voi perustaa valiokuntia työskentelynsä tukemiseksi. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajan sekä vahvistaa valiokuntien työjärjestykset. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan ne toimivat valmistelevina eliminä, joiden käsittelemät asiat tuodaan hallituksen päätettäviksi.

Valiokuntien työtehtävät on kuvattu valiokuntien työjärjestyksissä.

Vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Simon Hallqvistin. Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Jouni Grönroos (puheenjohtaja), Ralf Holmlund ja Noora Neilimo-Kontio. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin Camilla Grönholm (puheenjohtaja), Simon Hallqvist ja Jussi Vanhanen.

Tarkastusvaliokunta

Yhtiön hallitus päätti vuonna 2019 perustaa tarkastusvaliokunnan. Yhtiön hallitus nimittää tarkastusvaliokuntaan 3-4 jäsentä, joista yksi nimitetään valiokunnan puheenjohtajaksi. Jäsenistä enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia Hallinnointikoodi 2020:n mukaisesti. Lisäksi vähintään yhden jäsenen tulee olla riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunnan jäsen ei voi olla yhtiön toimivan johtoryhmän jäsen.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja määrittelee valiokunnan kokousaikataulun ja kokousten asiasisällöt jäseniä konsultoiden. Tarkastusvaliokunta tapaa vähintään neljä kertaa vuodessa.

Tarkastusvaliokunnan keskeisinä tehtävinä on hallituksen tarkastusvaliokunnalle vahvistaman kirjallisen työjärjestyksen mukaisesti:

 • valvoa ja seurata taloudellisen raportoinnin prosessia

 • valvoa taloudellisten raporttien laatua ja eheyttä

 • valvoa ja arvioida yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta

 • arvioida yhtiön sisäisen valvonnan prosessia ja tehokkuutta

 • arvioida tilintarkastajan pätevyyttä ja suoriutumista

 • valvoa ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta sekä valmistella tilintarkastajan valintaa ja palkkiota koskeva päätösehdotus

 • valmistella ja toimeenpanna muita hallituksen antamia tehtäviä

 • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan tulee raportoida säännöllisesti hallitukselle ja toimittaa tarkastusvaliokunnan kokouspöytäkirjat hallitukselle

Tarkastusvaliokunnan työjärjestys englanniksi (pdf)

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta

Yhtiön hallitus päätti vuonna 2021 perustaa palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan avustamaan hallitusta sille kuuluvien tehtävien valmistelussa. Yhtiön hallitus nimittää palkitsemis- ja nimitysvaliokuntaan 3-4 jäsentä, joista yksi nimitetään valiokunnan puheenjohtajaksi. Jäsenistä enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia Hallinnointikoodi 2020:n mukaisesti. Lisäksi vähintään yhden jäsenen tulee olla riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunnan jäsen ei voi olla yhtiön toimivan johtoryhmän jäsen. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja määrittelee valiokunnan kokousaikataulun ja kokousten asiasisällöt jäseniä konsultoiden. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta tapaa vähintään kolme kertaa vuodessa.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan keskeisinä tehtävinä on hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnalle vahvistaman kirjallisen työjärjestyksen mukaisesti:

 • avustaa hallitusta palkitsemisen raportoinnin ja hallinnoinnin valvomisessa ja valmistelussa
 • avustaa hallitusta valvomaan ja arvioimaan konsernin palkitsemiskäytäntöjen tehokkuutta sekä valmistella vuosikatsaukset, tavoiteasetannat ja bonusmallien muutokset
 • avustaa hallitusta seuraajasuunnittelussa ja nimityksissä

Hallituksen jäsenten esittely

Puheenjohtaja Simon Hallqvist

Synt. 1967
Koulutus: KTM
Hallituksen jäsen 22.8.2019 alkaen, puheenjohtaja 3.3.2020 alkaen
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsen 15.4.2021 alkaen
Päätoimi: Osakas Preato Capital AB

Keskeinen työkokemus: Preato Capital AB Founding Partner (2004-), Argnor Wireless Ventures Investment Director (2001-2004) ja Oracle Finland Oy Account Manager (1995-1999)

Keskeiset luottamustoimet: Hallituksen puheenjohtaja Preato Capital AB, Preato Oy ja Consivo Group AB

Jäsen Camilla Grönholm

Synt. 1964
Koulutus: KTM
Hallituksen jäsen 16.4.2020 alkaen
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja 15.4.2021 alkaen

Keskeinen työkokemus: ROCKWOOL International A/S Henkilöstöjohtaja (CHRO) ja konsernin johtoryhmän jäsen (2012–2020), Pöyry Oyj Henkilöstöjohtaja (CHRO) ja konsernin johtoryhmän jäsen (2006–2012) ja Nokia Oyj kansainväliset HR tehtävät (1999-2006), viim. HR Director, Nokia Mobile Phones (2003-2006)

Keskeiset luottamustoimet: Hallituksen jäsen Lumon-konsernissa

Jäsen Jouni Grönroos

Synt. 1965
Koulutus KTM
Hallituksen jäsen 16.4.2020 alkaen
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 16.4.2020 alkaen

Päätoimi: Fazer-konsernin CFO ja varatoimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmän jäsen

Keskeinen työkokemus: : Rapala VMC Oyj:n CFO (2005–2010), AvestaPolarit Oyj:n vara-CFO ja myöhemmin CFO (2001-2005), Konsernin veropäällikkö, apulaisjohtaja ja myöhemmin Vice President Outokumpu Oyj:ssä (1990-2001), tilintarkastaja KPMG:ssä (1989-1990)

Keskeiset luottamustoimet: hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Caruna Networks -konsernissa, hallituksen puheenjohtaja useissa Fazer-konsernin tytäryhtiöissä, hallituksen jäsen Rannikkotykistösäätiössä

Jäsen Ralf Holmlund

Synt. 1954
Koulutus: KTM
Hallituksen jäsen 2.3.2020 alkaen
Tarkastusvaliokunnan jäsen 3.3.2020 alkaen

Keskeinen työkokemus: Esso / ExxonMobil (1980-2009), CEO Suomen Lähikauppa Oy (2010-2016)

Keskeiset luottamustoimet: Hallituksen puheenjohtaja Örum Oy Ab ja Carspect AB,
Hallituksen jäsen Telko Oy

Jäsen Noora Neilimo-Kontio

Synt. 1975
Koulutus: KTM, rahoitus ja laskentatoimi
Hallituksen jäsen 19.4.2023 alkaen
Tarkastusvaliokunnan jäsen 19.4.2023 alkaen

Päätoimi: Talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja, Caruna

Keskeinen työkokemus: Caruna, useita rooleja (2014-), Accenture, Manager Strategy & Enterprise Performance Management (2007-
2014), EY, Senior Consultant (2003-2007), L’oreal, Division Business
Controller LPD (2000-2003)

Jäsen Jussi Vanhanen

Synt. 1971
Koulutus: OTK, MBA
Hallituksen jäsen 17.4.2024 alkaen

Keskeinen työkokemus: Vexve Armatury Group, toimitusjohtaja (2017-2024); Mondi Plc, toimitusjohtaja, Fibre Packaging (2014-2017);
UPM-Kymmene Oyj – useita tehtäviä (1999-2013), viimeisimpänä
Tekniset Materiaalit -liiketoimintaryhmän johtaja

Keskeiset luottamustoimet: Metsä Group, hallituksen jäsen (2022-);
Logistikas Oy, hallituksen puheenjohtaja (2021-2022);
Teknologiateollisuus, Pirkanmaan aluejohtokunnan jäsen (2020-
2023); Peikko Group Oy hallituksen jäsen ja puheenjohtaja (2011-
2020); WWF Suomi, hallintoneuvoston jäsen (2010-2016)

Sisäpiirin omistukset

Tutustu Boreon sisäpiirin osakeomistuksiin

Johdon liiketoimet

Tutustu johdon liiketoimista julkaistuihin tiedotteisiin