Palkitseminen

Sijoittajat > Hallinnointi > Palkitseminen

Palkitseminen

Palkitsemispolitiikka

Boreon toimielinten palkitsemispolitiikka koskee hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen päätöksentekoprosessia, keskeisiä periaatteita ja ehtoja.

Palkitsemispolitiikka

Palkitsemisraportti

Palkitsemisraportti kuvaa Boreon palkitsemiskäytäntöjä ja toimielinten eli hallituksen ja toimitusjohtajan sekä muun johtoryhmän palkitsemista vuonna 2021. Palkitsemisraportti on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistyksen antaman Hallinnointikoodin 2020 mukaisesti.

Palkitsemisraportti 2021

Palkka- ja palkkioselvitysten arkisto add

Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys add

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Toimitusjohtajan palkasta ja palkkioista päättää hallitus. Hallitus myös vahvistaa vuosittain konsernitason palkitsemisjärjestelmien periaatteet ja tavoitteet emoyhtiön toimitusjohtajan esityksen pohjalta.

Palkitsemisen keskeiset periaatteet add

Palkkoja ja palkkioita määriteltäessä otetaan huomioon yhtiön taloudellinen tulos, henkilöiden osaaminen ja suoriutuminen tehtävässään, tehtävien vaativuus sekä ulkoiset palkka- ja palkkioreferenssit relevanteilla markkinoilla. Palkkaus tulee toteuttaa siten, että se on motivoivaa ja edistää suoritusta. Lisäksi palkitsemisessa painotetaan oikeudenmukaisuutta, kilpailukykyisyyttä, kommunikoinnin selkeyttä ja tehokasta toteutettavuutta.

Toimitusjohtajan palkitsemisessa otetaan huomioon myös tehtävän erityisasema yhtiön liiketoimintastrategian muodostuksessa ja toteutuksessa sekä lyhyen aikavälin taloudellisen tuloksen aikaansaamisessa.

Hallituksen palkitseminen pohjautuu yleisesti hyväksyttyihin hallituksen jäsenten palkitsemisjärjestelmiin niin että hallitus kokonaisuutena pystyy tukemaan yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan kehittämistä parhaalla mahdollisella tavalla.

Hallituksen palkitseminen add

Hallituksen palkitseminen voi muodostua yhdestä tai useammasta osatekijästä, kuten vuosipalkkiosta, kokouspalkkiosta ja osakkeista. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön kannustinpalkkio- tai eläkejärjestelmien piiriin.

Tilikauden 2021 aikana hallitukselle maksettiin seuraavat palkkiot:

Hallituksen jäsenet Palkkiot
Simon Hallqvist (hallituksen pj 3.3.2020-) 0
Camilla Grönholm (palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan pj 16.4.2021-) 41 963
Jouni Grönroos (tarkastusvaliokunnan pj 16.4.2020-) 80 963
Ralf Holmlund 39 213
Michaela von Wendt 37 713
Martti Yrjö-Koskinen 0
Anssi Ruohtula 5 250 €

Yhtiökokouksen 19.4.2022 päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa hallituspalkkiona 4.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille päätettiin maksaa hallituspalkkiona 2.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenelle ja valiokunnan jäsenelle maksetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkion lisäksi puheenjohtajapalkkiota 1.000 euroa kuukaudessa ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkion lisäksi puheenjohtajapalkkiota 500 euroa kuukaudessa. Päätettiin, että hallituspalkkiosta 60 %:a maksetaan rahana ja 40 %:a yhtiön osakkeina. Simon Hallqvistille maksettava hallituspalkkio maksetaan kuitenkin kokonaan rahana, koska Simon Hallqvistin omistusosuuden kasvattaminen hallituspalkkiolla ei ole yhtiön edun mukaista.

Tilikaudella 2021 yhtiö perusti riippumattoman valiokunnan vastaamaan hallitustyöskentelystä määräaikaisesti Sievi Capital Oyj:n fuusion valmistelun ajaksi. Tämän valiokunnan toiminta-aika oli 1.7.-31.12.2021 ja sen aikana otettiin hallituksen puheenjohtajan palkkio käyttöön. Valiokunnan puheenjohtajuudesta maksettiin Jouni Grönroosille 4 000 euroa kuukaudessa, ja tämän lisäksi kustakin valiokunnan kokouksesta maksettiin 500 euroa kokouspalkkiona valiokunnan kokouksiin osallistuneille valiokunnan jäsenille. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle on tämän lisäksi maksettu erillinen palkkio määräaikaisesta kehitysprojektista.

Kukin suurimmasta osakkeenomistajasta riippumaton hallituksen jäsen sai 12.5.2021 227 yhtiön hallussa olevaa Boreo Oyj:n osaketta osana hallituspalkkiota yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Osakkeiden arvo oli 42,33 euroa/osake. Osakkeiden arvoa ei ole jaksotettu tilikaudelle. Lisäksi yhtiö maksoi hallituksen jäsenten osakkeiden luovutukseen liittyvän varainsiirtoveron, joka on huomioitu saatuna etuna hallituksen jäsenten verotuksessa.

Edellä esitettyjen palkkioiden lisäksi ei ole maksettu muita taloudellisia etuuksia. Hallituksen jäsenillä tai hallituksen puheenjohtajalla ei ole työsuhdetta yhtiöön.

Toimitusjohtajan palkitseminen add

Peruspalkka ja etuudet

Toimitusjohtajan kuukausittainen palkka muodostuu kiinteästä peruspalkasta ja luontoiseduista. Toimitusjohtajan kiinteä peruspalkka on 265 tuhatta euroa vuodessa. Luontoisetujen määrä on 0,1 % peruspalkasta. Toimitusjohtajan palkitsemisen kokonaisuutta arvioidaan vuosittain.

Lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmä

Toimitusjohtajalla on lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmä, jonka ehtoja tarkistetaan vuosittain. Tulospalkkiojärjestelmässä osa tavoitteista on sidottu taloudellisiin mittareihin ja osa laadullisiin ja/tai henkilökohtaisiin mittareihin. Tulospalkkiona voidaan maksaa enintään 6 kuukauden peruspalkkaa vastaava summa. Palkkion maksaminen edellyttää, että toimitusjohtaja on toiminut tehtävässään kalenterivuoden loppuun saakka ja että yhtiö tai toimitusjohtaja ei ole irtisanonut toimisuhdetta ennen kalenterivuoden päättymistä.

Pitkän aikavälin kannustinohjelma

Hallitus voi päättää pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä, jonka edellytyksenä on oma sijoitus yhtiön osakkeisiin. Lisäksi ohjelmaan voi sisältyä etu, joka muodostuu osakehinnan alennuksesta ja/tai matching- eli lisäosake-elementistä. Myönnetyn pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän edun jaksotettu arvo ei saa ylittää 25 % toimitusjohtajan vuosittaisesta peruspalkasta.

Boreo Oyj:n hallitus päätti 10.6.2022 perustaa avainhenkilöiden lisäosakejärjestelmän, jossa merkitsijällä on mahdollisuus saada vastikkeetta lisäosakkeita kolmen (3) vuoden sitouttamisjakson päättymisen jälkeen.

Boreo Oyj:n toimitusjohtaja Kari Nerg merkitsi 14.-26.6.2022 toteutetussa henkilöstöannissa 6 768 kappaletta yhtiön osakkeita. Täten heinäkuussa 2025 hänelle voi tulla maksettavaksi enintään 2 256 yhtiön osakkeen arvoinen palkkio sisältäen verojen maksamista varten tarkoitetun palkkion käteisosuuden.

Johdon omistukset ja osakekannustimet

Kaikki johtoryhmän jäsenet (ml. toimitusjohtaja) omistavat yhtiön osakkeita. Henkilöstöannissa merkittyjen osakkeiden lisäksi osa johtoryhmän jäsenistä on hankkinut työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä yhtiön osakkeita yhtiön pääomistajalta Preato Capital AB:lta. Näiden järjestelyjen ehtoihin on kuulunut se, että henkilön mahdollisuuksia myydä osakkeita eteenpäin on rajoitettu henkilökohtaisessa sopimuksessa erikseen määritellyn ajan.

Eläke

Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy kulloinkin voimassa olevan työntekijöiden eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukaan. Emoyhtiön toimitusjohtajalla ei ole tavanomaisesta eläkelainsäädännöstä poikkeavaa eläkesopimusta.

Oheisessa taulukossa on esitetty vuonna 2021 maksetut palkat ja palkkiot toimitusjohtajalle:

Toimitusjohtajan palkkiot Peruspalkat Luontoisedut Tulospalkkiot Eläkkeet Yhteensä
Kari Nerg 212 000 240 66 000 0 278 240

Irtisanomisehdot

Toimitusjohtajan toimen irtisanomisaika on 6 kuukautta molemmin sopimusosapuolin. Irtisanomiseen ei tarvita sopimusrikkoa tai vastaavaa erityistä syytä. Toimitusjohtajan toimisopimukseen on määritelty erokorvaus tilanteessa, jossa Boreo Oyj irtisanoo toimisuhteen. Kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu kuuden kuukauden peruspalkkaa vastaavaan erokorvaukseen.

Johtoryhmän muiden jäsenten palkitseminen add

Peruspalkka ja etuudet

Muun johtoryhmän jäsenten kuukausittainen peruspalkka muodostuu kiinteästä peruspalkasta ja luontoiseduista. Osalla johtoryhmän jäsenistä on mahdollisuus vaihtaa osa rahapalkastaan autoeduksi.

Lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmä

Johtoryhmän jäsenillä on lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmä, jonka ehtoja tarkistetaan vuosittain. Tulospalkkiojärjestelmässä osa tavoitteista on sidottu taloudellisiin mittareihin ja osa laadullisiin ja/tai henkilökohtaisiin mittareihin. Tulospalkkiona voidaan maksaa enintään 6 kuukauden peruspalkkaa vastaava summa.

Palkkion maksaminen edellyttää, että johtoryhmän jäsen on toiminut tehtävässään kalenterivuoden loppuun saakka ja että yhtiö tai henkilö ei ole irtisanonut työsuhdetta ennen kalenterivuoden päättymistä.

Pitkän aikavälin kannustinohjelma

Hallitus voi päättää pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä, jonka edellytyksenä on oma sijoitus yhtiön osakkeisiin. Lisäksi ohjelmaan voi sisältyä etu, joka muodostuu osakehinnan alennuksesta ja/tai matching- eli lisäosake-elementistä.

Boreo Oyj:n hallitus päätti 10.6.2022 perustaa avainhenkilöiden lisäosakejärjestelmän, jossa merkitsijällä on mahdollisuus saada vastikkeetta lisäosakkeita kolmen (3) vuoden sitouttamisjakson päättymisen jälkeen.

Boreo Oyj:n muut johtoryhmän jäsenet (pl. toimitusjohtaja) merkitsivät 14.-26.6.2022 toteutetussa henkilöstöannissa 22 700 kappaletta yhtiön osakkeita. Täten heinäkuussa vuonna 2025 kyseisille johtoryhmän jäsenille voi tulla maksettavaksi enintään 6 461 yhtiön osakkeen arvoinen palkkio sisältäen verojen maksamista varten tarkoitetun palkkion käteisosuuden.

Eläke

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy kulloinkin voimassa olevan työntekijöiden eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukaan. Johtoryhmän jäsenillä ei ole Suomessa yksilöllisiä eläkejärjestelyjä. Ruotsissa työskentelevällä johtoryhmän jäsenellä on mahdollisuus vaihtaa osa rahapalkastaan eläkemaksuksi Ruotsin työeläkejärjestelmälle tyypilliseen tapaan.

Johdon omistukset ja osakekannustimet

Kaikki johtoryhmän jäsenet (ml. toimitusjohtaja) omistavat yhtiön osakkeita. Osa heistä on hankkinut työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä Boreon osakkeita yhtiön pääomistajalta Preato Capital AB:lta. Näiden järjestelyjen ehtoihin on kuulunut se, että henkilön mahdollisuuksia myydä osakkeita eteenpäin on rajoitettu henkilökohtaisessa sopimuksessa erikseen määritellyn ajan.

Irtisanomisehdot

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisajat määritellään johtajasopimuksissa kullekin johtajalle henkilökohtaisesti erikseen. Yhtiön irtisanoessa johtoryhmän jäsenen irtisanomisajan pituus on 6 kuukautta. Johtoryhmän jäsenen irtisanoutuessa itse noudatetaan 4–6 kuukauden pituista irtisanomisaikaa. Johtoryhmän jäsenten johtajasopimuksissa ei ole sovittu ylimääräisistä irtisanomiskorvauksista.

Johtoryhmän jäsenille maksettiin vuonna 2021 seuraavat palkkiot:

Johtoryhmä 2021 Palkat Tulospalkkiot Luontoisedut Eläkkeet Yhteensä
Yhteensä 595 821 49 500 13 480 30 000 688 801

Uusi johtoryhmä nimitettiin 1.10.2020 ja 5.10.2020 alkaen siihen on kuulunut toimitusjohtajan lisäksi Aku Rumpunen, Mari Katara ja Janne Silvennoinen. 5.1.2021 johtoryhmään liittyi Richard Karlsson ja Tomi Sundberg puolestaan aloitti johtoryhmässä 18.10.2021. Tilikauden vaihtumisen jälkeen 15.3.2022 Jesse Petäjä nimitettiin johtoryhmän jäseneksi.