Riskienhallinta

Sijoittajat > Hallinnointi > Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta

Boreon sisäisen valvonnan avulla varmistetaan, että yhtiön toiminta on tehokasta, taloudelliset ja muut tiedot ovat luotettavia ja että yhtiö noudattaa asiaankuuluvia lakeja, säädöksiä ja toimintaperiaatteita. Yhtiön hallitus vastaa tarkastusvaliokunnan avustuksella yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuuden seurannasta ja arvioinnista. Tarkastusvaliokunta määrittää ja hallitus hyväksyy yhtiön sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet. Sisäisen valvonnan tavoitteet, periaatteet, organisaatio, vastuut ja käytännöt on määritelty yhtiön hallituksen vahvistamassa sisäisen valvonnan politiikassa.

Sisäinen tarkastus arvioi sisäisen valvonnan soveltuvuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Koska yhtiöllä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota, operatiivisella tasolla sisäisen valvonnan vastuu on jaettu eri organisaatiotasoille. Yhtiön johtoryhmä, linjajohto ja yhtiön tukitoiminnot vastaavat osaltaan sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Lisäksi yhtiön ulkoisen tilintarkastuksen tarkastussuunnitelma huomioi sen, että yhtiöllä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa.

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tarkoituksena on tunnistaa, arvioida ja valvoa yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä. Boreon riskienhallintapolitiikan ja periaatteiden noudattaminen ja hyödyntäminen ennaltaehkäisevät riskejä, tukevat halutun kokonaisriskitason saavuttamisessa ja auttavat varmistamaan toiminnan jatkuvuuden.

Riskienhallintapolitiikka add

Boreon riskienhallintapolitiikka määrittelee riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet, roolit ja vastuut sekä käytännöt. Yhtiön riskienhallinnan politiikkaa kehitetään siten, että se on yhdenmukainen kansainvälisten riskienhallintakehysten ja -standardien, kuten ISO 31000 -standardin (Riskienhallinta – Periaatteet ja ohjeet), kanssa. Tavoitteena on, että riskienhallinta on kiinteä osa strategiatyötä, sisäisiä prosesseja ja
liiketoiminnan johtamista.

Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön on mahdollista saavuttaa strategiset tavoitteensa.
Riskien järjestelmällinen tunnistaminen, analysointi, arviointi, valvonta ja raportointi ovat osa konsernin ja sen yksiköiden liiketoimintaa.

Hallitus päättää konsernin halutusta kokonaisriskitasosta ja on vastuussa tehokkaan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä. Tarkastusvaliokunnalla on yleinen valvontavastuu riskienhallinnan toteutumisesta, ja se raportoi hallitukselle vähintään kerran vuodessa riskienhallinnan riittävyydestä. Boreon johtoryhmä on vastuussa riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja valvonnan järjestämisestä. Johtoryhmä toteuttaa puolivuosittain riskiarvioinnin, josta raportoidaan hallitukselle . Talousjohtaja vastaa riskienhallinnan toimenpiteistä ja käytännön toteutuksesta.

Yhtiön käytössä olevat ja jatkuvasti kehitettävät standardit, prosessit ja rakenteet luovat pohjan riskienhallinnan järjestelmälliselle toteuttamiselle organisaatiossa.

Keskeiset riskit add

Boreon riskit jaotellaan neljään eri luokkaan: strategiset riskit, operationaaliset riskit, taloudelliset riskit sekä hallinto ja etiikka (compliance). Yhtiö raportoi merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä hallituksen toimintakertomuksessa. Lisäksi yhtiö kuvaa niitä säännöllisessä talousraportoinnissaan.